(Færdselsstyrelsen opdateret den 23/12 09)


Begrebet “ATV køretøj” dækker over en type køretøj, der er egnet til offroad kørsel. Køretøjet har typisk fire hjul og kan være forsynet med en mindre ladflade/bagagebærer. Køretøjet styres med et styr, som det kendes fra motorcykler. Et ATV-køretøj ligner altså en ”firehjulet motorcykel”.

Et ATV- køretøj har fire hjul, og det klassificeres derfor som bil ifølge færdselsloven. Køretøjet skal derfor som udgangspunkt, opfylde bestemmelserne til bil.

I EU-regi betegnes ATV- køretøjer som ”quadricykler”, og de kan typegodkendes efter EF-direktiv 2002/24/EF om typegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

Som medlem af EU er Danmark forpligtiget til at acceptere ATV køretøjer, såfremt de er typegodkendt i henhold til ovennævnte direktiv, uanset de ikke opfylder de tekniske bestemmelser til bil i Danmark.

ATV køretøj som bil (ATV med nummerplader)

Godkendelsen af et ATV køretøj forudsætter, at ATV køretøjet er EF-typegodkendt. Inden registrering skal køretøjet godkendes ved syn. Ved fremstilling til syn skal ATV køretøjets EF-overensstemmelsescertifikat (COC-dokument) medbringes.

Oplysninger om, hvorvidt en konkret type ATV køretøjer er EF-typegodkendt, fremgår af køretøjets mærkeplade. Oplysningerne kan alternativt fås ved den danske importør eller ved fabrikanten.

ATV køretøj anses som nævnt som en bil, og det har betydning for brugen (vedrørende kørekort, færdselsregler, m.v.). Det har også betydning for registreringsafgiften. Et ATV køretøj skal betale registreringsafgift som en personbil.

 

ATV køretøj som godkendt traktor (ATV med traktorplader)

ATV køretøjer, der tilhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, kan på en række nærmere angivne betingelser omklassificeres fra bil til godkendt traktor (se nedenfor). Traktoren må alene anvendes af en ejer eller bruger af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, jf. færdselslovens § 75 om godkendte traktorer.

ATV køretøjer kan ikke registreres som traktor i medfør af færdselslovens § 72 (normal registreret traktor).

Omklassificering foretages af Færdselsstyrelsen på baggrund af konkrete ansøgninger. Ansøgningen skal vedlægges oplysninger om ATV-køretøjets mærke, modelbetegnelse og stelnummer. Ansøgningen skal tillige vedlægges oplysninger om landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendommens CVR/SE nr.

ATV køretøj som handicaphjælpemiddel

En gruppe mennesker med fysiske handicap vil have stor glæde af, at kunne benytte et ATV køretøj i områder, hvor fremkommeligheden med almindelige invalidekøretøjer ikke er mulig.

I henhold til færdselslovens § 88a tillader Færdselsstyrelsen derfor, at ATV køretøjer på en række nærmere angivne betingelser (se nedenfor) kan godkendes som supplerende handicaphjælpemiddel, der kan benyttes overvejende udenfor offentlig vej. Det vil sige f.eks. ved kørsel på privat vej, marker, strand, skov og lignende. Køretøjet skal registreres og forsynes med nummerplader til bil, medmindre SKAT har fritaget køretøjet for registrering.
 ATV køretøjer, der godkendes som supplerende handicaphjælpemiddel efter § 88a, må ikke anvendes som en erstatning for de almindelige godkendte invalidekøretøjer, hvilket indebærer, at køretøjet ikke må anvendes til almindelige byture, m.v.

Tilladelse til brug af et ATV køretøj som supplerende handicaphjælpemiddel udstedes af Færdselsstyrelsen på baggrund af konkrete ansøgninger. Ansøgningen skal vedlægges oplysninger om ATV køretøjets mærke, modelbetegnelse og stelnummer. Herudover skal ansøgningen indeholde oplysning om brugerens CPR-nr. og handicap.

Betingelser for omklassificering af ATV køretøj til traktor

  • Køretøjet skal være forsynet med firehjulstræk.
  • Køretøjet skal være forsynet med mindst tre fremadgående gear eller med automatgear/multigear med højt og lavt udvekslingsområde.
  • Køretøjet skal opfylde bestemmelserne om traktorers indretning og udstyr.
  • Køretøjet skal være indrettet således, at den maksimale hastighed ikke kan overstige 30 km/t. Køretøjets maksimale hastighed tillades begrænset ved, at et eller flere gear sættes ud af funktion, eller ved hjælp af en elektronisk hastighedsbegrænser således, at køretøjet kun med væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed.
  • Ved fremstilling til syn vil køretøjets gearkasse blive plomberet efter godkendelse af begrænsningen i gearkassen. Såfremt hastigheden begrænses ved hjælp af en elektronisk hastighedsbegrænser, skal der ved fremstillingen foreligge et diagram, hvoraf det fremgår, i hvilket omfang og på hvilken måde synsvirksomheden kan plombere hastighedsbegrænseren og forbindelserne hertil således, at eventuelle indgreb med henblik på opnåelse af højere hastighed ikke er muligt, uden en eller flere plomber brydes.
  • Elektronisk hastighedsbegrænser skal være e-godkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 92/24/EØF eller opfylde de konstruktive krav i samme direktiv. Såfremt hastigheden begrænses ved hjælp af en elektronisk hastighedsbegrænser, der ikke er e-godkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 92/24/EØF, skal der ved syn forevises en prøvningsrapport fra et anerkendt prøvningslaboratorium, hvoraf det fremgår, at hastighedsbegrænseren opfylder pkt. 7.1.2., 7.1.2.2. og bilag III, pkt. 1.1.5., i nævnte direktiv. Det forudsættes endvidere, at prøven foretages efter forskrifterne i bilag III, pkt. 1.1. til og med pkt. 1.1.3.1. i direktivet.
  • Køretøjet skal synes og godkendes af en synsvirksomhed og forsynes med nummerplade inden ibrugtagning. Ved synet udfylder synsvirksomheden anmeldelsesblankettens bagside ved at krydse i kode 31 ”Kun godkendt for registreret ejer”, kode 36 ”Dispensation” og kode 44 ”Konstruktive ændringer”. I feltet ”Konstruktive ændringer” anføres teksten ”Omklassificeret til godkendt traktor af Færdselsstyrelsen ved brev af d.d., j. nr. FSxxx-xxxxxx”. Anmeldelsesblanketten og dette brev skal medbringes til SKAT således, at betingelserne for omklassificeringen kommer til at indgå i traktorens godkendelsesgrundlag.
  • Køretøjet kan ikke registreres som traktor i medfør af færdselsloven § 72, men alene godkendes i overensstemmelse med færdselslovens § 75 om traktorer der tilhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom.
  • Tilladelsen gælder alene med ansøger som registreret ejer. Såfremt køretøjet overgår til anden ejer eller anvendelse bortfalder denne tilladelse.  

Betingelser for godkendelse af ATV køretøj som handicap-hjælpemiddel

 
Til top